Ecologisch en economisch rijden

Aankoop van nieuwe of tweedehandse wagen

Wie een nieuwe wagen wenst of wil gebruik maken van tweedehandse wagen, maar zich tegelijkertijd toch zo milieuvriendelijk mogelijk wil verplaatsen, surft best eventjes naar www.ecoscore.be.
Op deze site kan u de ecoscore van nieuwe en oude voertuigen terugvinden. De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig bij 100 komt, hoe milieuvriendelijker het is. De ecoscore houdt rekening enerzijds met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) die een opwarming van de aarde tot gevolg hebben, en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook de impact van bepaalde emissies op ecosystemen wordt in rekening gebracht, en in mindere mate ook de geluidsproductie.

Installatie van een roetfilter

Dieselauto's stoten schadelijke fijn stofdeeltjes uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen neemt de luchtverontreiniging door verkeer af. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot. Door het plaatsen van een roetfilter op een dieselauto draagt u bij tot minder fijn stof en levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van uw omgeving. Lees meer over fijn stof.

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter op oudere wagens op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro3 of Euro 4. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Op nieuwe wagens worden immers beter af-fabriek gesloten roetfilters geplaatst.
U kan tot 600 € van de totale kosten terugbetaald krijgen.
Lees meer over de premie en voorwaarden op www.lne.be/campagnes/roetfilter.

Rijstijl

De moderne autotechnologie heeft de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt.
Maar dit wil niet meteen zeggen dat veel mensen hun autorijstijl ook hebben aangepast. Veel autobestuurders rijden nog net zoals hun ouders of grootouders destijds.
Resultaat? Er wordt weinig efficiënt gereden, er gaat veel brandstof verloren en de auto's verslijten een stuk sneller.
De afgelopen jaren is dan ook onderzocht hoe de rijstijl het best aangepast wordt aan de nieuwe techniek van wagens. Het antwoord hierop is ecodriving. Het is een rijstijl, die niet alleen efficiënt, zuinig en milieuvriendelijker is, maar bovendien de veiligheid en doorstroming van het verkeer bevordert.

Kijk op de website ecodriving voor uitgebreide informatie.

Links

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be